Hyödynnätkö sote-tietoa, luotko vaikuttavia palveluja?

Sote-uudistuksen tavoitteeksi on asetettu kolmen miljardin euron pitkän aikavälin säästövaikutukset. Varmuus siitä, mitä kaikkea sote-uudistus lopulta sisältää, vaatisi kristallipalloa. Ennustajan lahjoja ei tarvita siinä, että tehokkaaseen sote-yhteistyöhön liittyy kiinteästi digitalisaation eteneminen ja sote-tiedon monipuolinen hyödyntäminen.

On selvää, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumallit tulevat vääjäämättä muuttumaan. Asiakkaan ja potilaan osallisuus sekä valinnanvapaus lisääntyvät. Hoidon ja palvelujen vaikuttavuuden on vankistuttava. Asiakkaan yhtenäisen palvelupolun kompassina toimii tulevaisuudessa hänen tarpeisiin laadittu asiakassuunnitelma, jossa asiakkaan ja moniammatillisen tiimin äänet kuuluvat vahvemmin.

Moninkertaisesta kirjaamisesta selkeäksi kokonaisuudeksi

Sujuvasti liikkuvan sote-tiedon hyödyt ovat kiistattomat: sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö on ajantasaista, toiminta tehokkaampaa ja ennen kaikkea asiakkaan saama palvelu parempaa. Aktiivisesta tiedonkeruusta päästään monipuoliseen tiedon hyödyntämiseen ja saadaan viisautta kehittämiseen. Tiedon tehokas hyödyntäminen edellyttää, että tieto on rakenteista ja sen liittäminen esimerkiksi lausuntoon mahdollisimman automaattista.

Lääkärin arviota ja lausuntoja tarvitaan sote-alueen yhteistyössä, kun hän toimii potilasta säännöllisemmin tapaavan moniammatillisen tiimin konsulttina. Lääketieteellisesti perustellun hoidon suunnittelussa tiedonkulku on välttämätöntä: lääkäri tarvitsee tietoa potilaan todellisesta toimintakyvystä sekä potilaan ja omaisten toiveista hoidon osalta.

Palveluprosessien osien automatisoituminen ja yhtenäisen sote-järjestelmän käytettävyys sujuvoittavat rakenteisen tiedon hyödyntämistä. Moniammatillinen yhteistyö ja potilas- ja asiakastietojen keskitetty saatavuus vähentävät moninkertaista kirjaamista, palvelutarpeen arviointeja ja suunnitelmia. Jos kolmen palvelutarpeen arvioinnin sijaan asiakkaalle laaditaan yksi yhteinen sote-laajuinen arviointi ja vältetään kaikkiaan 300 päällekkäistä palvelutarpeen arviointia vuodessa, päästään lähelle 100 000 euron vuosisäästöä.

Palvelukokonaisuus näkyville

Kun asiakkaan tiedot sosiaali- ja terveydenhuollossa saaduista palveluista ovat koostetusti työntekijän käytettävissä roolin mukaan räätälöidyllä digitaalisella työpöydällä, kuluu taustatietojen selvittämiseen ja tiedonhakuun vähemmän aikaa. Palvelukokonaisuutta voidaan koordinoida järkevästi asiakkaan kannalta ja turhat käynnit vähenevät.

Esimerkiksi jos moniongelmaisten asiakkaiden tilanteita selvitetään 30 kertaa kuukaudessa ja yhteen selvitykseen kuluvaa aikaa voidaan nipistää kolmella tunnilla, on vuosisäästö pelkästään selvityksistä yli 40 000 euroa. Jos suunnitelmallinen palvelupolku vähentää varsinaisia käyntejä kahdella, säästöä vuodessa saavutetaan yli 70 000 euroa.

Lisää hyvinvointia tietoa hyödyntämällä

Sähköinen ilmoitus asiakkaan palvelutarpeesta lyhentää jo nyt merkittävästi palveluprosessia. Esimerkiksi sähköinen lastensuojeluilmoitus on tiivistänyt ilmoituksen käsittelyaikaa viidennekseen. Puolen tunnin säästö yhden ilmoituksen käsittelyssä 4000 ilmoituksen vuosivolyymilla tuo palvelunjärjestäjälle 100 000 euron vuosisäästön. Puhumattakaan mitä aikaisempi puuttuminen perheen tilanteeseen merkitsee lapsen hyvinvoinnin kannalta.

Palvelun tarpeen parempi tunnistaminen on yksi yhtenäisen sote-tietojärjestelmän merkittäviä hyötyjä. Esimerkiksi lapsen hyvinvoinnin varmistamiseksi ja huostaanoton välttämiseksi, on lastensuojelussa tärkeää saada hyödyntää sekä lapsen että vanhempien asiakas- ja potilaskertomustietoja. Tällöin esimerkiksi lastensuojelutarpeen havaitseminen perheväkivaltatilanteissa helpottuu, ja tarvittavat palvelut saadaan vauhtiin nopeammin. 

Jos lapsen sijoittamiseen laitokseen kuitenkin päädytään, laitoshoitoon siirtymiseen liittyviä mahdollisia ongelmia voidaan madaltaa, kun myös lastensuojelulaitoksessa on riittävät tiedot lapsen potilaskertomuksesta, lääkityksestä sekä riskitiedoista.

Digitalisaation eteneminen ja sote-tietojen hyödyntäminen tuovat kassaan säästöjä yksittäisistä, mutta sitäkin merkittävimmistä virroista. Sote-uudistuksen tärkein anti kansalaisille tulee toivottavasti kuitenkin säästettyjen eurojen sijaan olemaan mutkattomampi ja tasaisempi palvelupolku. Soten digitalisaation vahvistuminen on lupaus paremmasta palvelusta.

Mikko Kaidesoja                                                    
asiantuntija,                                                           
sosiaalihuolto, Tieto                                            

kaidesojamikko_200.jpg

 

Tom Saari
asiantuntijalääkäri, Tieto

tom-saari-tieto_200.jpg

Julkaistu 22.11.2016

 

Share