Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Tiedon sisäinen valvonta tukee strategian toteutusta ja varmistaa, että yhtiössä noudatetaan lakeja ja määräyksiä. Sisäinen valvonta koostuu riskienhallinnasta, talousvalvonnasta ja sisäisestä tarkastuksesta sekä niitä tukevista politiikoista.

 

Tiedon sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja noudattaa strategisia tavoitteita ja että yhtiön taloudellinen raportointi sekä johdolle tarjottava tieto on luotettavaa, kattavaa ja ajantasaista. Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteissa korostetaan eettisiä arvoja sekä hyvää hallinnointitapaa ja riskienhallintaa.

Sisäiseen tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyvät käytännöt ovat osa Tiedon johtamisjärjestelmää, ja ne on integroitu liiketoiminta- ja suunnitteluprosesseihin.

Riskienhallinta

Tieto hyödyntää riskienhallintaa liiketoiminnan tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden, kannattavuuden ja jatkuvuuden kehittämisen välineenä. Riskienhallinnan tehtävänä on edistää ja ylläpitää yhtiön riskienhallintaa sekä raportoida riskeistä, hallinnoida riskienhallintaa ja seurata riskejä, joita ovat strategiset, taloudelliset, toiminnalliset ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvät riskit.

RAHOITUSRISKIEN HALLINTA

Tieto altistuu toiminnassaan eri rahoitusriskeille: markkinariskille (valuutta-, korko- ja hyödykeriski), luottoriskille ja likviditeettiriskille. Tiedon operatiiviset rahoitustoiminnot on keskitetty Konsernirahoitukseen. Konsernirahoitus vastaa konsernin rahoitusriskien hallinnasta sekä riittävän likviditeettiaseman ylläpitämisestä. Tiedon hallituksen hyväksymä konsernin rahoituspolitiikka määrittää periaatteet ja määritelmät likviditeetti-, korko-, valuutta- ja vastapuoliriskien hallintaan. Rahoituspolitiikka kuvaa lisäksi vastuunjaon rahoitusriskien hallinnassa.
Konserni seuraa rahoitusriskien kehitystä säännöllisesti.
Share
Lisätietoa riskeistä ja riskien hallinnasta