Taloudellista tietoa

 

Tunnusluvut

Tunnusluvut vuosineljäksittäin ja lisää vuositason tunnuslukuja löydät tunnuslukumonitoristamme.

  2016 2015
Liikevaihto, milj. euroa 1 492,6 1 460,1
    Muutos, % 2,2 -4,1
    Muutos paikallisissa valuutoissa, % 3,2 -2,6
Liikevoitto (EBITA), milj. euroa ¹ 154,9 138,0
Liikevoitto (EBITA), % liikevaihdosta 10,4 9,5
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa ² 140,8 125,2
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta  9,4 8,6
Oikaistu ²) ³) liikevoitto (EBIT), milj. euroa 152,2 150,8
Oikaistu ²) liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 10,2 10,3
Voitto verojen jälkeen, milj. euroa 107,2 90,5
Osakekohtainen tulos, euroa 1,46 1,23
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 97,2 132,6
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 22,1 19,0
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 21,6 20,4
Käyttöomaisuusinvestoinnit ja yrityshankinnat, milj. euroa 99,2 136,7
Korollinen nettovelka, milj. euroa 109,7 13,2
Nettovelka/EBITDA 0,6 0,1
Book-to-bill -suhdeluku 1,1 1,3
Tilauskanta 1 847 2 030
Henkilöstö 31.12. 13 876 13 083

¹) kaikkien aineettomien erien poistot; aiemmin vain yritysostoihin liittyvät aineettomat erät

²) koko vuoden luku sisältää 3,3 (1,2) milj. euroa yritysostoihin liittyvien allokoitujen aineettomien hyödykkeiden poistoja, neljännellä neljänneksellä vastaava luku oli 1,1 (0,6) milj. euroa

³) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät